VAKFE KISISEL VERILERIN ISLENMESI VE KORUNMASINA ILISKIN POLITIKA
1. POLİTİKA’NIN AMACI VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ
1.1. Başta özel hayatınızın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesinde temel hak ve özgürlükleriniz ile mahremiyetinizi korumak ve bu kapsamda kişisel verilerinizin güvenliğini temin etmek, Şirket’in en öncelikli değerleri ve amaçları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, işbu Vakfe (“Vakfe”) (“ŞİRKET”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“POLİTİKA”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili ikincil düzenleme ve uygulamalara uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahipleri olarak sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.
1.2. Şirketimiz bu kapsamda, tam sorumluluk bilinci ile kişisel verilerinizi ilgili mevzuata, işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı ve uygun olarak işlemeyi ve korumayı taahhüt etmektedir.
2.     POLİTİKA’NIN KAPSAMI
2.1. İşbu Politika, kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
2.2. İşbu Politika, Şirket’in işlemekte olduğu kişisel verilere yönelik tüm veri işleme faaliyetlerini kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.
2.3. İşbu Politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.
2.4. İşbu Politika, ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde yahut Şirket’in gerekli gördüğü hallerde değiştirilebilir.
2.5. İlgili mevzuat düzenlemeleri ve işbu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde ilgili mevzuat düzenlemeleri esas alınır.
3. TANIMLAR
İşbu Politika’da geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ihtiva etmektedir:
“Açık Rıza”: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,
“Aydınlatma Yükümlülüğü”: Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Veri Sorumlusu veya yetkilendirdiği kişilerin, ilgili kişilere KVKK’nın 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bilgi vermesine ilişki yükümlülük,
“İlgili Kişi”: Şirket tarafından veya Şirket adına yetkilendirilmiş kişiler/kurumlar tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler,
“İmha”: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,
“Kişisel Veri”: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (işbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsamaktadır),
“Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlem,
 “Kurul”: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
“Kurum”: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
“KVKK”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
“KVK Düzenlemeleri”: KVKK ile yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kurul kararları, Kurum rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemeler ve bunlarda yapılacak değişiklikler,
“Politika”: Vakfe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika
 “Özel Nitelikli Kişisel Veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler,
“Veri İşleyen”: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,
“Veri Sorumlusu”: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
anlamına gelmektedir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ’NİN TEMEL İLKELERİ
4.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi
Şirket, kişisel verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işler. Şirket, kişisel verileri bu kapsamda Şirket’in iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işler.
4.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması
Şirket, Kişisel verilerin işlendiği süre boyunca eksiksiz, doğru ve güncel olması için gerekli her türlü önlemi alır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurar ve ilgili kişinin KVKK Düzenlemeleri kapsamında Kişisel verilerine yönelik değişiklik talepleri uyarınca ilgili kişisel verileri günceller.
4.3. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi
Kişisel verilerin işlenmesinden önce Şirket tarafından Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği belirlenir. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve kişisel verileri iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işler. Bu doğrultuda ilgili kişiler KVK Düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilir ve gerekli hallerde söz konusu kişilerin açık rızaları temin edilir.
4.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması
Şirket, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplar ve belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işler. Bu doğrultuda Şirket, belirlenen amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır.
4.5. Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi
4.5.1. Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda Şirket, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranır. Yasal bir süre mevcut değil ise Kişisel Veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanır.
4.5.2. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilir. Bu durumda, Şirket’in kişisel verileri aktardığı üçüncü kişilerin de kişisel verileri silmesi, yok etmesi yahut anonim hale getirmesi sağlanır.
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel veriler, Şirket tarafından ancak aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.
5.1. Açık Rıza
5.1.1.  Kişisel veriler, yalnızca aşağıda yer alan diğer kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olmaması halinde ilgili kişinin açık rızası ile işlenir.
5.1.2. Bu halde kişisel veriler, ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bilgilendirme sonrası ve ilgili kişilerin özgür iradeleri ile açık rıza vermeleri halinde işlenir.
5.1.3. İlgili kişilerden açık rıza, KVK Düzenlemeleri’ne uygun yöntemlerle temin edilir. Açık rızalar ispatlanabilir şekilde Şirket tarafından KVK Düzenlemeleri kapsamında gereken süre ile muhafaza edilir.
5.1.4.  Şirket, tüm Kişisel Veri İşlenmesi süreçleri bakımından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde açık rızanın alınmasını ve alınan Açık Rıza’nın muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Kişisel veri işleyen tüm çalışanlar Şirket’in talimatlarına ve işbu Politika’ya uymakla yükümlüdür.
 
 
5.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
İlgili kişinin kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm bulunması halinde işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.
5.3. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkansızlık nedeniyle açık rızasını açıklayamayacak durumda olan veya açık rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verilerinin işlenmesi zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.
5.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.
5.5. Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Kişisel Veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.
5.6. İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
İlgili kişinin kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.
5.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.
5.8. Şirket’in Meşru Menfaati için Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işbu veri işleme şartının kapsamında işlenir.
6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ’LERİN İŞLENMESİ
6.1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Şirket tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenir:
 6.1.1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenir. Aksi halde, sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın mevcudiyeti aranmaktadır.
6.1.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (örn. işyeri hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenir. Aksi halde, sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın mevcudiyeti aranmaktadır.
6.2. Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik:
6.2.1. KVK Düzenlemeleri ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verir.
6.2.2. Gizlilik sözleşmeleri yapar.
6.2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamlarını ve sürelerini net olarak tanımlar.
6.2.4. Periyodik olarak yetki kontrollerini gerçekleştirir.
6.2.5. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerini derhal kaldırır ve ilgili çalışana tahsis edilen envanteri derhal geri alır.
6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin elektronik ortamlara aktarılması durumunda, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar ile ilgili olarak Şirket:
6.3.1. Özel Nitelikli Kişisel Verileri kriptografik yöntemler kullanarak muhafaza eder.
6.3.2. Kriptografik anahtarları güvenli ve farklı ortamlarda tutar.
6.3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarını güvenli olarak loglar.
6.3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip eder, gerekli güvenlik testlerini düzenli olarak yapar/yaptırır, test sonuçlarını kayıt altına alır.
6.3.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bir yazılım aracılığıyla erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerini yapar, bu yazılımların güvenlik testlerini düzenli olarak yapar/yaptırır, test sonuçlarını kayıt altına alır.
6.3.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin uzaktan erişim olması halinde en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlar.
6.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin fiziksel ortamda işlenmesi durumunda, verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlar ile ilgili olarak Şirket:
6.4.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alır.
6.4.2. Bu ortamların fiziksel güvenliğini sağlayarak yetkisiz giriş çıkışları engeller.
6.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin aktarılması halinde, Şirket:
6.5.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılmasının gerekmesi halinde şifreli kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılır.
6.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarımın gerekli olması halinde kriptografik yöntemlerle şifreleme yapılır ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulur.
6.5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarılması gerekiyorsa, sunucular arasında VPN kurulur veya SFTP yöntemiyle aktarımı gerçekleştirilir.
6.5.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımının gerekli olması halinde, evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınır ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilir.
6.6. Yukarıdaki düzenlemelere ek olarak Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Kurul tarafından yayımlanan başta Kişisel Veri Güvenliği Rehberi olmak üzere KVK Düzenlemeleri’ne uygun önlemlerin alınması ve mekanizmaların kurulmasından sorumludur.
7. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI
Şirket nezdinde, KVK Düzenlemeleri uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirket’in kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.
8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHASI
8.1. Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanır. Şirket tarafından kişisel veriler hiçbir surette gelecekte kullanma ihtimali göz önünde bulundurularak saklanmaz.
8.2. Şirket, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası oluşturur ve tüm imhaya (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ilişkin faaliyetlerini KVK Düzenlemeleri ile ilgili Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile uyumlu şekilde gerçekleştirir. Kişisel veriler, hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilir.
9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
9.1. Şirket, hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişilerin kişisel verilerini yurt içinde bulunan üçüncü kişilere ve bağlı grup şirketlerine KVK Düzenlemeleri’ne uygun şekilde aktarabilir. Bu durumda, üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir.
9.2. İlgili kişinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde KVK Düzenlemeleri’ne uygun şekilde gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması ile kişisel veriler Şirket tarafından üçüncü kişilere aktarılabilecektir:
9.2.1.  Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
9.2.2. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
9.2.3. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
9.2.4. Kişisel verilerin ilgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından aktarılması,
9.2.5. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
9.2.6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
9.2.7. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
10.  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Şirket tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilir:
10.1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenir. Aksi halde, sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının mevcudiyeti aranmaktadır.
10.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (örn: işyeri hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenir. Aksi halde, sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının mevcudiyeti aranmaktadır.
11.  ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
11.1. Şirket, KVKK’nın 10’uncu maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Kişisel verilerin işlenmesinden önce ilgili kişileri aydınlatır. Bu kapsamda Şirket, ilgili kişileri KVK Düzenlemeleri’ne uygun olarak kişisel verilerinin Veri Sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.
11.2. Veri işleyenin Şirket haricinde üçüncü bir kişi olması halinde, üçüncü kişinin yukarıda belirtilen yükümlülüklere uygun davranacağı yazılı bir sözleşme ile kişisel veri işlenmesine başlanmadan önce üçüncü kişi tarafından taahhüt edilir. Her bir çalışan, Şirkete üçüncü bir kişi tarafından kişisel veri aktarımı yapılan durumda işbu Politika’da yer alan hükümlere uymak ile yükümlüdür.
12.  İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
12.1. İlgili kişiler, aşağıda yer alan haklara sahiptirler
12.1.1. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
12.1.2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
12.1.3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
12.1.4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
12.1.5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
12.1.6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
12.1.7.  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
12.1.8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme.
12.2. İlgili Kişiler, işbu Politika’nın bölüm 12.1. bölümünde sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirket’e iletebileceklerdir. Bu doğrultuda (www.vakfe.com) adresinden ulaşılabilecek Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan yararlanabileceklerdir. Ancak, her halükarda güncel başvuru yöntemleri ve başvuru içeriği başvuru öncesinde ilgili mevzuattan kontrol edilmeli ve başvurular söz konusu usul ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
12.3. İlgili kişilerin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirket’e iletmeleri durumunda Şirket, KVK Düzenlemeleri’ne uygun şekilde talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebi sonuçlandırır. Taleplerin Veri Sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde ise, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilir.
13.  KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ
13.1. Şirket, KVK Düzenlemeleri’ne uygun olarak kişisel verilerin güvenliğinin temini için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik sistemlerle denetlenmektedir.
13.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi faaliyetlerine yönelik teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
13.3. Şirket çalışanları, kişisel verilerin korunmasına ve hukuka uygun olarak işlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
13.4. Şirket çalışanları, kişisel verilere yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dahilinde ve ilgili KVK Düzenlemelri’ne uygun olarak erişebilir.
13.5. Şirket çalışanları kişisel verilerin güvenliğinin yeterince sağlanmadığı şüphesinde olmaları yahut böyle bir güvenlik açığını tespitte bulunmaları halinde derhal durumu Şirket’e bildirir.
13.6. Kendisine Şirket cihazı tahsis edilen her kişi, kendi kullanımına tahsis edilen cihazlarının güvenliğinden sorumludur.
13.7. Her bir Şirket çalışanı kendi sorumluluk alanında yer alan fiziki dosyaların güvenliğinden sorumludur.
13.8. KVK Düzenlemeleri kapsamında kişisel verilerin güvenliği için talep edilen veya ek olarak talep edilecek olan güvenlik önlemleri olması durumunda tüm çalışanlar ek güvenlik önlemlerine uymak ve bu güvenlik önlemlerinin sürekliliğini sağlamak ile yükümlüdür.
13.9. Şirket içerisinde işlenen kişisel verilerin tamamı Şirket tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir.
13.10. Şirket çalışanları, kişisel verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş ve Şirket çalışanlarından bu kurallara uymaları yönünde taahhüt alınmıştır.
14.  DENETİM
Şirket, KVK Düzenlemeleri’ne ve işbu Politika’ya Şirket’in tüm çalışanları ve veri işleyenlerinin uygun hareket ettiğini düzenli olarak hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın her zaman ve re’sen denetleme hakkını haizdir ve bu kapsamda gerekli rutin denetimleri yapar.
15.  POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
15.1. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
15.2. Şirket, güncel Politika versiyonunu aşağıdaki internet sitesi adresi üzerinden ilgili kişilerin erişimine sunar. “www.vakfe.com”